Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.  

  
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Ústav logistiky a managementu dopravy (K617)
Horská 3, 128 03, Praha 2
  
  Rextim holding a.s.
Pod Výtopnou 10, 186 00, Praha 8
  
  
Email: jan.tich@seznam.cz
  
  

Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (VUT v Brně, FAST). Doktorát získal na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde od roku 2004 působí jako odborný asistent. Kromě výuky předmětů zaměřených na ekonomiku podniku a ekonomiku dopravy se specializuje zejména na kalkulace nákladů dopravního provozu. Je autorem či spoluautorem desítek publikací (studií, posudků, knih, článků apod.). V roce 2018 odevzdal habilitační práci s názvem Ekonomika dopravního systému státu a v současnosti mu běží habilitační řízení. Na teoretické poznatky získané během svého působení na ČVUT navazuje od roku 2004 prací ve firmě ČSAD Praha holding, a.s. (potažmo Rextim holding a.s.), kde je vedoucím projektu IS NEMO zaměřeného na facility management nemovitostí v majetku společnosti. V rámci svého volného času rozvíjí pod hlavičkou spolku IODA aplikace IODA a VýRočenky.


   REFERENCE   VÝUKA   PUBLIKACE KE STAŽENÍ


  Praxe:
   
2004 - 5/2020 Rextim holding a.s. (dříve ČSAD Praha holding, a.s.)
  IT analytik, vedoucí projektu NEMO (vnitřní informační systém společnosti)

2004 - 6/2020 České vysoké učení technické, Fakulta dopravní
  odborný asistent na Ústavu logistiky a managementu dopravy (K617)
  téma habilitační práce: Ekonomika dopravního systému státu
  
  Odborné aktivity:
   
2013 - dosud IODA, z.s.
  předseda výkonného výboru a vedoucí projektu IODA


  Vzdělání:
   
2002 - 2006 České vysoké učení technické, Fakulta dopravní - Ph.D.
  obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
  téma disertační práce: Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy
  
2002 - 2008  VUT v Brně, Soudní inženýrství
  doktorské studium (kombinovaná forma)
   
1997 - 2002  VUT v Brně, Fakulta stavební - Ing.
  obor Ekonomika a řízení stavebnictví
  téma DP: Developerská činnost a financování výstavby pro bydlení s využitím státních dotací