V SOUČASNOSTI A NEDÁVNO VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:

  RACIONALIZACE A KVALITA DOPRAVY (od 2018)
  (bakalářské studium, vyučující: Tichý, Vančura, Říha)

  

Doprava v ČR v evropském a světovém kontextu, technicko-ekonomické charakteristiky jednotlivých dopravních módů, dopravní park, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura, specifika kalkulace nákladů v dopravě, metody kalkulace nákladů pro jednotlivé dopravní módy, financování dopravy v ČR (dopravní infrastruktura, dopravní park, dopravní obslužnost), oborová legislativa.

  Více...

  PŘÍPADOVÉ STUDIE V DOPRAVĚ
  (volitelný předmět)

  

Vymezení základních pojmů v dopravě, dopady dopravy na životní prostředí a národní hospodářství, problematika energetiky a udržitelnosti dopravy z energetického hlediska, vztah dopravy a makroekonomického vývoje, investice v dopravě, jednotlivé kapitoly budou studentům prezentovány prostřednictvím případových studií a následných diskuzí, také s využitím přednášek odborníků z praxe.

   
  KALKULACE NÁKLADŮ V DOPRAVĚ
  (projekt)

  

Projekt je zaměřen na oblast kalkulace nákladů jednotlivých dopravních módů. V první fázi studenti definují detailní strukturu nákladů, ve druhé fázi si tvoří vlastní koncepci metodiky pro výpočet jednicových přímých a režijních nákladů, která odpovídá technologii řešeného druhu dopravy. V závislosti na složitosti zvoleného řešení a schopnostech studentů je možné projekt směřovat i do softwarové oblasti.

   
  EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (do 2017)
  (celofakultní předmět)

  

Podnik a jeho okolí, materiál a zásoby, náklady na materiál a zásobování, pracovní síla, náklady na pracovní sílu, dlouhodobý majetek, náklady spojené s používáním dlouhodobého majetku, kalkulace nákladů, struktura a dynamika nákladů, hospodářský výsledek a bod zvratu, nákladové modely, majetková a kapitálová výstavba podniku, finanční analýza, hodnocení projektů a investic.

  Více...

  EKONOMIKA DOPRAVY (do 2016)
  (oborový předmět)

  

Doprava v ČR v evropském a světovém kontextu, technicko-ekonomické charakteristiky jednotlivých dopravních módů, dopravní park, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura, specifika kalkulace nákladů v dopravě, metody kalkulace nákladů pro jednotlivé dopravní módy, financování dopravy v ČR (dopravní infrastruktura, dopravní park, dopravní obslužnost), oborová legislativa.

  Více...